G.Prof.Dr.
Peter WEIBL,
PhD, Doc (SK)

Primár Urologického oddelenia
Landesklinikum – Korneuburg
title services
Ako sa môžete
objednať ?
00421 905690 111
Uroclinic s.r.o., Partizánska 2, Palisady, Bratislava
dot-pattern

Najčastejšie vykonávané operácie

 • Druhý názor – “Second opinion”
 • „Cancer care“
 • - Karcinóm penisu
  - Nádory močového mechúra
  - Nádory obličiek
 • Chirurgia močovej trubice
 • Mužská inkontinencia
 • Rekonštrukčná chirurgia penisu a mieška
 • - Augmentácia penisu
  - Redukčná plastika skróta
  - Kozmetická cirkumcízia (obriezka)
  - Korekcia zakrivenia penisu
  - Vazektómia - mužská sterilizácia
  - Zmenšenie objemu žaluda penisu
 • Erektilná dysfunkcia (ED)
 • - Liečba Erektilnej dysfunkcie
  - Liečba ED rázovou vlnou Li-SWT
  - Chirurgická liečba ED na podklade venózneho úniku

Druhý názor/posudok lekára ponúka konzultačnú činnosť pre pacientov a zároveň aj rodinných príslušníkov, ktorí zápasia predovšetkým s onkologickým ochorením. “Second opinion” často využívajú aj pacienti s ochorením, ktoré si vyžaduje komplexný respektíve multimodálny prístup, ako aj v prípadoch, kde bol primárny liečebný postup neúspešný. Uvedená služba by mala prispieť k väčšej istote a bezpečnosti pacienta, ale aj adekvátnosti zvolenej liečby.

Diagnostické chyby podľa niektorých odhadov tvoria až 40% všetkých medicínskych chýb. Druhý nezávislý názor môže redukovať až eliminovať riziko nesprávnej diagnózy. Takto sa možete vyhnúť nesprávnej zvolenej liečbe, oddialiť definitívnu terapiu, alebo dokonca v niektorých prípadoch sa vyhnúť zbytočnej operácii.

Predovšetkým u onkologických pacientov je v súčasnosti dôležité popri širokom spektre modernej chemoterapie a imunoterapie zvoliť správnu cestu načasovania definitívnej/alebo odloženej liečby!

Uvedená populácia pacientov si spravidla vyžaduje dlhodobý menežment. Nakoľko aj po úspešnej onkologickej terapii, je často nevyhnutá ďalšia podpora zo strany psychológa, optimalizácie výživy, životosprávy a naplánovania adekvátnej fyzickej aktivity.

second opinion “Tieto atribúty sa snažím nastaviť pre každého pacienta, pretože každý jeden z Vás je špecifický a vyžaduje do istej miery individuálny prístup”.


Kedy je druhý posudok “second opinion” dôležitý?
   1) Ak sa potrebujete uistiť v stanovenej diagnóze a liečbe.
   2) Ak nie je diagnostikovaný nález jednoznačný.
   3) V prípadoch, kedy nie je jasné, či by mal pacient podstúpiť najskôr chemoterapiu pred plánovaným chirurgickým výkonom (tzv. neoadjuvantnú chemotepiu).
   4) Ak nerozumiete lekárskému nálezu, alebo jednoducho potrebujete viac informácií o plánovanom operačnom výkone.
   5) Ak ste konfrontovaní s liečbou, ktorá nesie so sebou vysokú mieru rizika a kompromituje kvalitu života.
   6) Ak je navrhnutá terapia zatiaľ experimentálna, a nie sú zatiaľ k dispozícii dostatočné dôkazy založené na medicínskom skúmaní.

Je dôležité si uvedomiť, že druhý odborný názor neznamená vyjadrenie nedôvery voči prvému lekárovi. Cieľom je naplánovať liečbu a optimalizovať kvalitu života, popri znížení celkového rizika navrhnutej liečby. Zároveň však nesmieme kompromitovať pacienta po onkologickej stránke!


V tomto prípade nič nestrácate, pretože chcete viac informácii o tom “najcennejšom” v živote …. o samotnom zdraví.
KARCINÓM PENISU

Karcinóm penisu najčastejšie postihuje žaluď (glans penis), menej častejšie telo a predkožka, zriedkavo postihuje močovú trubicu. K precíznej diagnostike patrí odber vzorky tkaniva (biopsia), ktorá sa odosiela na histologického vyšetrenie. Na základe uvedeného postupu získavame informáciu, do akej miery je nádor agresívny. O liečbe rozhoduje štádium ochorenia a charakter nádoru. Vo včasnom štádiu povrchého nádoru sa vykonáva chirurgické odstránenie. Alternatívou je laserová liečba, rádioterapia, brachyterapia, lokálna chemoterapia, alebo obriezka. Avšak riziko recidívy je oproti klasickému postupu vyššie. Bohužial, tým že karcinóm penisu dlhodobo nespôsobuje žiadne ťažkosti a navyše nebolí, muži často odkladajú návštevu u urológa. V našom centre ponúkame najmodernejšie formy liečby lokalizovaného karcinómu penisu, kde je možné vykonať orgán záchovnú operáciu a zároveň zachovať estetický vzhľad. Uvedené metódy sú konformné s odporúčaniami Americkej a Európskej urologickej spoločnosti.


“Našim prvotným cieľom s každým pacientom prediskutovať všetky dostupné možnosti terapie”.

Tradičná čiastočná amputácia penisu nezohľadňuje rekonštrukciu a vytvorenie žaluda prostredníctvom štepov (transplantátov odobratých z tela pacienta). Moderná chirurgické princípy na báze plastickej a rekonštrukčnej chirurgie zohľadnujú estetický aspekt pacienta, samozrejme popri dodržaní základných onkologických princípov ochorenia. V niektorých prípadoch lokalizovaného povrchového karcinómu je dostačujúče odstrániť iba kožu a podkožie žaluda, s následnou náhradou odstránenej postihnutej časti penisu.

 • tzv. “glans-resurfacing” technika (totálne alebo čiastočné odstránenie kože a podkožia žaluda penisu)
 • glansektómia s vytvorením neo-glansu penisu (kompletné odstránenie žaluda, s rekonštrukciou špongiovitých telies a vytvorením nového žaluďa pomocou štepov)
 • parciálna amputácia penisu (kompletné odstránenie žaluda a časti špongiovitých telies) s následnou rekonštrukciou vytvorením tzv. neo-žaluďa penisu
 • totálnu amputáciu penisu vykonávame pri pokročilých štádiach karcinómu penisu respektíve, v prípadoch kedy nie je možné zachovať dostatočnú funkčnú dĺžku penisu
 • lymfadenektómiu (odstránenie regionálnych lymfatických uzlín) vykonávame v prevažnej väčšine prípadov laparoskopicky, ako druhý krok (na vyššom pracovisku)

Ako štepy využívame štandardný kožný štep tzv. (“split-thickness skin graft”) – odobratý z dolnej končatiny/stehennej oblasti alebo brucha. Alternatívnu metódou je využitie obalu semenníka tzv. tunica vaginalis testis – avšak uvedený postup je zatiaľ experimentálny.

Výsledkom je priaznivý kozmetický efekt, vďaka ktorému sa výrazne zmierňuje negatívny emocionálny dopad operačného zákroku. Zároveň je u signifikantne väčšieho percenta pacientov zaznamené obnovenie sexuálnej aktivity.

NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA, KTORÉ INFILTRUJÚ SVALOVINU

Karcinómy močového mechúra zahŕňajú nádory rôzneho zloženia a klinického správania. Optimálna kombinácia liečebných modalít pri svalovinu infiltrujúcom karcinóme močového mechúra je radikálna cystektómia s obojstrannou lymfadenektómiou (odstránením lymfatických uzlín v oblasti malej panvy) a deriváciou moču (rekonštrukciou močových ciest). Uvedená liečba sa v závislosti od agresivity karcinómu dopĺňa predoperačnou/alebo pooperačnou chemoterapiou/imunoterapiou.

Najčastejšie vykonávané operácie na našom pracovisku:

 • 1. Ortotopická náhrada močového mechúra – rekonštrukciu nového močového mechúra vykonávame z kľučky tenkého čreva (cca 40 cm úseku). Z čreva vytvoríme sférický útvar, do ktorého následne implantujeme močovody (štruktúry, ktorými je privádzaný moč z obličky do mechúra) a v záverečnej fáze nový močový mechúr prišijeme na močovú trubicu. To znamená, že nový močový mechúr je umiestnený na svoje pôvodné anatomické miesto v tele pacienta, zároveň je pôvodný zvierač močovej trubice zachovaný. Výhodou je, že pacient nemá žiadny vývod a nemusí nosiť na bruchu zberné pomôcky na moč. Každý pacient si musí byť vedomý, že sa jedná o komplexný a náročný chirurgický výkon a preto je potenciálne zaťažený väčším rizikom komplikácií. Po operácii trvá rekonvalescencia niekoľko týždňov , avšak celková rehabilitácia môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým si pacient úplne zvykne a naučí sa žiť s novým mechúrom. Preto nie každý jedinec je ideálny kandidát na uvedený typ operácie. Skúsený operatér by mal vedieť kriticky zvážiť všetky faktory, ktoré môžu negatívne, alebo pozitívne ovplyvniť výsledok operácie.
 • 2. Ortotopická náhrada močového mechúra a časti močovej trubice pomocou tzv. „ileocekálneho rezervoára“ a appendixu (slepého čreva) V ojedinelých prípadoch ak je potrebné z onkologického hľadiska odstrániť aj časť močovej trubice (membranóznu časť močovej trubice, kde je umiestnený zvierač), vykonávame v našom centre náhradu mechúra pomocou kľučky tenkého a hrubého čreva a slepého čreva (ktoré sa použije ako náhrada močovej trubice). Uvedený výkon je ešte technicky náročnejší ako vyššie uvedený. Popri vyššie uvedených výhodách, nevýhodou je, že pacient musí podstúpiť v druhom sedení implantáciu umelého zvierača. Pretože slepé čreva nemá svalovinu zvierača.
 • 3. Klasické vytvorenie stómie (vývodu na brušnej stene) pomocou kľučky tenkého/hrubého čreva. U starších vysoko rizikových pacientov vytvárame stómiu priamo z močovodov, tým pádom je pacient ušetrený od akejkoľvek manipulácie s črevom. Pri tomto type operácie sú pacienti trvale inkontinentní a na bruchu musia nosiť zberné vrecko na moč.

V súčasnej dobe vo väčšine urologických centier vo svete je za metódu prvej voľby po cystektómii (bez ohľadu na pohlavie) považovaná rekonštrukcia močového mechúra (tzv. ortotopická náhrada).
NÁDORY OBLIČIEK

Parciálna nefrektómia je orgán záchovná operácia, ktorá predstavuje komplexný chirurgický výkon v populácii pacientov s lokalizovaným nádorovým postihnutím obličky. Jedná sa o štandardne odporúčaný spôsob liečby a je indikovaný u všetkých pacientov, kde je možné samotný nádor odstrániť, pokiaľ to umožnujú anatomické pomery. V minulosti sa uvedeným spôsobom operovali nádory do veľkosti 4 cm. Dnes už dokážeme operovať aj oveľa väčšie ložiská, popri zachovaní základných onkologických princípov. Väčšie komplexnejšie prípady operujeme v špecializovaných urologických centrách, ktoré v prevažnej miere realizujeme laparoskopickým prístupom. Na našej klinike poskytujeme kompletnú prípravu pacienta a zabezpečujeme aj pooperačný menežment.

Cieľom operácie je odstránenie nádorom postihnutej časti obličky a ponechanie maximálneho množstva zdravého tkaniva, ze účelom optimálneho zachovania funkcie orgánu. Parciálna nefrektómia sa vykonáva v celkovej anestézii. Doba rekonvalescencie je (2-10 dní), ktorá samozrejme zavisí od spôsobu prevedenia operácie (laparoskopicky/otvoreným prístupom) a technickej náročnosti výkonu.

Chirurgická liečba formou radikálnej nefrektómie (totálne odstránenie celej obličky) je jedinou kuratívnou metódou v liečbe rozsiahleho lokalizovaného, alebo lokálne pokročilého karcinómu obličky. Nádory odstraňujeme aj pri metastatickom postihnutí s cieľom eliminovať symptómy spôsobené v dôsledku tlaku nádorového tkaniva na okolité štruktúry, ako aj za účelom zlepšenia odpovede na následnú chemoterapiu/imunoterapiu. V súčasnosti prevažnú väčšinu (>95%) nádorov odstraňujeme laparoskopicky, len v ojedinelých prípadoch sa ešte operuje otvorenou cestou (napríklad v prípade rozsiahleho nádorového trombu, alebo metastázach v lymfatických uzlinách).

REKONŠTRUKČNÉ OPERÁCIE PRE ZÚŽENINU MOČOVEJ TRUBICE

Uretroplastika je vysoko špecializovaný urologický výkon. V predoperačnej príprave dbáme na vyliečenie možnej močovej infekcie a v deň operácie zahajujeme preventívnu antimikrobiálnu liečbu u všetkých pacientov. Operácia sa vykonáva v spinálnej alebo celkovej anestézii. Kožný rez sa vykonáva v oblasti penisu, alebo na perineu. Pri uretroplastikách používame vždy vstrebatelný šicí materiál. Po operácii zavádzame do močovej trubice močový katéter, ktorý ponechávame po dobu 10-14 dní.

Základným problémom pri liečbe zúženín močovej trubice (uretry) je, že toto ochorenie má vyššiu tendenciu recidívy po liečbe, najmä po opakovaných endoskopických zákrokoch. Zúženinu močovej trubice je spôsobená vo väčšine prípadov pozápalovou, alebo postraumatickou jazvou. Preto sa môže opätovne zhojiť zjazveniami. Pravdepodobnosť takéhoto opakovania závisí od typu zvolenej operačnej metódy. Liečba zúženín je vysoko individuálna a závisí od dôkladnej urologickej anamnézy, charakteru zúženiny a sprievodných ochorení.

Na našom pracovisku ponúkame nasledujúce možnosti:

 • a) Dilatáciu močovej trubice (iba v ojedinelých špecifických prípadoch)
 • b) Meatoplastiku – rekonštrukcia ústia močovej trubice
 • c) Resekčnú plastika s tzv. koncovou (“end to end”) anastomózou (pri zúženinách do 10-15mm), pri tomto postupe sa odstrání poškodený úsek močovej trubice a zdravé konce trubice opätovne zošijú.
 • d) Substitučná uretroplastika je metódou voľby pri postihnutí dlhších úsekov močovej trubice. Na postihnutý úsek uretry implantujeme najčastejšie štep bukálnej sliznice, alebo kožný transplantát/ štep predkožky na cievnej stopke.
MUŽSKÁ INKONTINENCIA

Inkontinencia moču u mužov je prevažne iatrogénneho pôvodu, pričom radikálna prostatektómia (totálne odstránenie prostaty pre karcinóm) je najčastejšou príčinou. Incidencia trvalej stresovej inkontinencie sa pohybuje v rozmedzí 10 % a 25 %. Druhou najčastejšou príčinou sú transuretrálna resekcia prostaty (pre benígne zväčšenie) a neurologické ochorenia. Základnou a primárnou formou liečby pooperačnej inkontinencie moču stresového charakteru (SUI) v mužskej populácii je fyzioterapia. V dôsledku pravidelnej rehabilitácie svalov panvového dna, možno upraviť ľahkú formu SUI. Konzervatívna medikamentózna terapia je v prevažnej väčšine neúčinná. Ak konzervatívna liečba zlyhá, alebo sa nepreukáže dostatočné zlepšenie, odporúča sa chirurgické doriešenie. V súčasnej dobe máme k dispozícii a zároveň ponúkame rôzne formy systémov (vrátane umelých zvieračov, pások, balónov atď), ktoré majú zabezpečiť ideálnu kvalitu života, bez potreby nosenia vložiek a iných inkontinečných pomôcok.

Naše centrum umožnuje konzultácie a tzv. “second opinion” (druhý názor) pri plánovaní operačného výkonu a výberu vhodného typu systému.

Komplexné operácie, revízie, operácie po zlyhaní primárnej operácie doriešujeme na Urologickom oddelení v Korneuburgu, ktoré je jedným z popredných a hlavných centier pre menežment mužskej inkontinencie v Rakúsku. Zároveň na našom pracovisku implantujeme najrozličnejšie portofólio inkontinenčných systémov. Ročne vykonávame viac ako 100 operácii pre SUI v rátane revízii starých systémov. Vysokú mieru úspešnosti dosahujeme vďaka precíznej a komplexnej diagnostike. Na základe ktorej, dokážeme cielene vyšpecifikovať každú poruchu a správne usmerniť pacientov na určený typ operácie.

AUGMENTÁCIA PENISU (PREDĹŽENIE A ZVÄČŠENIE OBJEMU)

Každý muž, može mať pocit, že dlhší penis by mal zlepšiť jeho sebavedomie a sebadôveru ". Avšak, je nesmierne dôležité (pred akýmkoľvek chirurgickým zásahom), aby bol pacient informovaný "čo je norma a čo naozaj znamená malý penis!."

Tieto kroky, by mali byť vykonané pred akýkoľvek zákrokom!!!

Priemerný prírastok je možné dosiahnuť pomocou našej techniky (v dĺžke 2-4 cm), samozrejme každý muž je jedinečný, výsledný efekt môže varírovať. Preto je ťažké predpovedať a garantovať “nereálne” výsledky, ktoré možno sledovať na mnohých webových stránkach. Naším primárnym cieľom, je predpovedať najskôr na základe predoperančého vyšetrenia – možnosti, ktoré môže pacient očakávať od daného operačného zákroku. Na základe našej dlhodobej praxe sa snažíme byť skôr realistický, ako propagovať “nezmyselné” výsledky.

V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko spôsobou a chirurgických techník ako možno “optimalizovať” kozmetiku samotného penisu.

V priebehu rokov sme vynašli techniku "cez tzv. penoskrotálný prístup". Jediný rez je vedený pozdĺž raphe- “stredovej línie mieška ", s cieľom minimalizovať počet viditeľných jaziev. Túto techniku, si naši pacienti veľmi obľúbili. Výkon možno kombinovať s lipotransferom/allogénnou transplantáciou vlastného tuku za účelom zväčšenia objemu tela penisu. Samotná operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. V niektorých prípadoch je potrebná liposukcia v suprapubickej oblasti (nad bázou/koreňom penisu) pretože, ak táto oblasť obsahuje prílišné množstvo tuku, môže sekundárne kompromitovať finálnu dĺžku penisu. V priebehu rokov sme vyvinuli niekoľko rôznych prístupov a modifikácií, ktoré budú s každým pacientom prekonzultované pred akýmkoľvek zásahom. Po operácii, je odporúčaný kľudový režim po dobu niekoľko dní až 1 týždeň. Sexuálna abstinencia by mala byť dodržaná v priebehu 4 týždňov od dňa operačného výkonu.

Komplikácie

Niekedy dochádza k výskytu tzv. nerovných kontúr (obrysov) penisu, v dôsledku nerovnomerného rozloženia re-instilovaného vlastného tuku pod kožou penisu. Táto nezrovnalosť si môže vyžadovať minimálne invazívne odstránenie, alebo opakovanú liposuksiu s následným transferom tuku za účelom dosiahnutia optimálneho estetického efektu. Nevyhnutnou súčasťou, je poučiť každého pacienta, aby bol plne informovaný o prípadných komplikáciách a reabsorbcie tuku v oblasti penisu (až 50-70%). Všeobecne však platí, že výskyt komplikácií je veľmi nízky. Komplexný pohľad na danú problematiku, ako aj možnosti operačnej techniky a Vaše reálne očakávanie budú plne zodpovedano počas Vašej konzultácie.

Operačná technika

Technika samotného predĺženia penisu je založená na niekoľkých geometrických trikoch a prerušení povrchových väzivových spojení medzi lonovou kosťou a penisom. Týmto spôsobom narovnávame penis a nepredlžujeme iba vnútornú čast penisu, ale aj vonkajšiu dĺžku penisu. V konečnom dôsledku je penis dlhší v kľudovej faze, ale aj počas erekcie. Naša technika využíva chirurgickú metódu predĺženia penisu, ktorá je etablovaná už dekádu. Avšak, treba zdvôrazniť, že augmentácia penisu je dodnes považovaná za kontroverznú. Čo sa týka zväčšenia objemu penisu využívame techniku liposukcie (z hornej oblasti stehna na vnútornej strane) a následnej reinstilácie-tzv- lipotransferu (allogénny transfer) vlastného tuku pod kožu penisu.

Redukčná plastika skróta je chirurgická technika , ktorá vedie k čiastočnému vizuálnemu predĺženiu penisu, ale predovšetkým vylepšuje estetický vzhľad mieška. Jedná sa o korekciu v zmysle odstránenia nadbytočnej časti kože mieška, ktorou príčinou môžu byť predchádzajúce operácie. Výsledkom je pevnejší, elastickejší a vitálnejší vzhľad.

V posledných rokoch sme vyvinuli jednoduchú, efektívnu a techniku pre korekciu tejto deformity . Snažíme sa vyhnúť neatraktívnych rezom a jazvám, a preto operáciu vykonávame v oblasti “raphe – stredovej línie mieška”. Okrem toho sa snažíme, aby technické aspekty rekonštrukcie boli jednoduché, ale zároveň účelové.

Zákrok sa vykonávame v lokálnej, alebo celkovej anestézii. Celková doba rekonvalescencie 7-14 dní, Stehy z rany nakoľko sú vstrebateľmé, nie je potrebné odstraňovať.

Spektrum komplikácií je minimálne: a) infekcia rany; b) vznik hematóm- pooperačné zakrvácanie v oblasti rany; c) opuch; d) dehiscencia rany, respektívne sekundárne hojenie s tvorbou keloidnej jazvy. Uvedená operácia nemá žiadny negatívny dopad na erektilnú alebo reprodukčnú funkciu muža.

Väčšina špecialistov, ktorí zákrok vykonáva , nemusí klásť taký dôraz na obriezku, ako keď ju indikujeme pre hygienické, alebo “čisto kozmetické” účely. Všeobecne platí, že výsledky obriezky pre jednoznačnú medicínsku indikáciu (zúženie, opakované zápaly atď.) môžu byť variabilné a výsledný efekt nemusí spĺňať estetické predstavy pacienta. Tradičná obriezka, je bežný a pre skúseného chirurga “nezaujímavý” výkon.

Koža je typicky odstránená v oblasti žaluďa penisu, avšak v našich rukách, keď sa jedná o estetický výkon, odstraňujeme na úrovni koreňa (bázy) penisu. Penis má následne prirodzený a “hladší” vzhľad.

Každý muž má túžbu a právo na obriezku s dobrým chirurgickým a zároveň kozmetickým výsledkom.

Peyroneho choroba/Induratio Penis Plastica – získané zakrivenie penisu

Induratio penis plastika (získané zakrivenie/deviácia penisu) je ochorením mužov stredného a vyššieho veku, pri ktorom sa vytvárajú tuhé väzivové a až zvápenatené pláty telesa penisu, ktoré spôsobujú rôzne formy zakrivenia penisu. Následkom čoho pacienti trpia bolestivou erekciou až nie sú schopní realizovať pohlavný styk. Toto ochorenie je často spojené s rozvojom erektilnej dysfunkcie.

Samotná farmakoterapia pozostáva z liečby ako je vitamín E, kortikoidy, alebo Ca-blokátory (blokátori kalciových kanálov), atď. Niektoré lieky sa môžu aplikovať priamo do kalcifikátov v oblasti penisu. Ďalšie možnosti neinvazívnej liečby sú žiarenie, liečba ultrazvukom a iontoforéza. Bohužiaľ, na základe dostupných dát a medicíny založenej na dôkazoch, je vo všeobecnosti neinvazívna forma monoterapie nedostatočne účinná, a výsledný efekt nie je vo väčšine prípadov taký, ako by si pacient želal.

Nedávne štúdie zamerané na účinok rázovej vlny (SWT) preukázali prekvapivo dobré výsledky, ale väčšinou len u pacientov v aktívnej fáze (na zmiernenie bolesti).

V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko operačných techník. Pomocou našej operačnej metódy sa snažíme korigovať a optimalizovať klinický obraz so všetkými príznakmi. Narezanie a čiastočné odstránenie plaku IPP, s následnou rekonštrukciou. Vyrovnanie penisu popri zachovaní a obnovení pôvodnej dĺžky penisu. Čo následne vedie k uspokojivého sexuálnemu životu.

Ako transplantát, najčastejšie používame (kolagénovú matrix – TachoSil alebo bovínny pericard - PeriGuard), za účelom premostenia vyrezaného/porušeného miesta penisu. Implantovaný materiál sa rozpustí spravidla do jedného roka. V prípade, že odstraňovanie plaku nie je potrebné, máme k dispozícii menej radikálne a invazívne riešenie (pomocou tzv. plikačných techník).

V závislosti na stupni erektilnej dysfunkcie, je potrebná dodatočná medikamentózna liečba, a v krajných prípadoch implantácia penilnej protézy. Nami navrhnuté postupy a operačné metódy sú konformné s európskymi smernicami pre liečbu Induratio Penis Plastika.

Poznámka: Ako alternatíva chirurgickej korekcie deformít penisu na podklade Peyroneho choroby je schválená nová forma liečby v Európe: Liečivo je kolagenáza clostridium histolyticum, ktoré prirodzene vytvára baktéria s názvom Clostridium histolyticum. Látka sa injekčne podá presne do postihnutých miest podkožia penisu, kde sú prítomné kalcifikáty. Liek pôsobí tak, že rozkladá kolagén v kalcifikovanom pruhu, a tým ho pomáha odstrániť.

Kongenitálna deviácia penisu – vrodené zakrivenie penisu

Vrodená penisu zakrivenie je zvyčajne už zistený stav u novorodencov. Jedná o genetickú malformáciu penisu. Výsledkom, ktorého je zakrivenie v dôsledku asymetrického vývoja tkanív penisu. Na rozdiel od získaného zakrivenia penisu, stav zakrivenia sa nemení v dospelosti. Avšak, spôsobuje bolesti pri pohlavnom styku, stres a následne vedie k strate sebadôvery.

Táto deformita môže byť bezpečne a trvalo upravená pomocou moderných operačných konceptov dodržiavajúcich základné geometrické princípy modelácie penisu, popri minimálnej invazivite (Egydiova technika/ STAGE). Na rozdiel od starších chirurgických postupov, táto metóda nesie výrazne menšie spektrum vedľajších účinkov (ako je strata citlivosti, redukcia dĺžky penisu, alebo bolesti pri erekcii). Rozhodujúci je stupeň zakrivenia, podľa ktorého sa indikuje chirurgická korekcia a technika rekonštrukcie.

Sterilizácia muža je antikoncepčná metóda, ktorá spočíva v podviazaní semenovodov.

Po ich prerušení, zostávajú spermie v reprodukčných orgánoch muža ešte niekoľko mesiacov po operácii. Metóda nie je účinná okamžite po operácii!

Každý muž musí podpísať informovaný súhlas, ktorého súčasťou je aj dôvod samotnej sterilizácie. Po operačnom výkone musí každý pacient asbsolvovať dve vyšetrenia spermiogramu s odstupom 2 a 4 mesiace po výkone.

Uvedený výkon je reverzibilný, čo znamená že je možné pomocou mikrochirurgického zákroku obnoviť kontinuitu semenovodov (úspešnosť je v priemere 50%).

Uvedený zákrok nemá žiadny vplyv, alebo dopad na sexualitu, erektilnú funkciu a libido pacienta.

V ojedinelých prípadoch, muži ktorí majú príliš veľký žalud (glans) penisu, môžu spôsobovať bolestivý pohlavný styk u partnerky. Uvedený nález môže viesť k traumatizácii partnerského vzťahu. V ojedinelých prípadoch sa odporúča redukcia objemu žaluda penisu. Zákrok je minimálne invazívny, nespôsobuje vznik erektilnej dysfunkcie a nemá negatívny dopad na reprodukčnú funkciu. Prechodne, možu mať pacienti zníženú citlivosť žaluda V bezprostrednom pooperačnom období sa môžu pacienti stažovať na prechodnú zníženú citlivosť v oblasti žaluďa penisu. Daný stav sa však spontánne upraví, nakoľko sa pri zákroku nezasahuje do oblasti dorzálneho nervovocievneho zväzku penisu.

Erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk. ED nie je ochorenie, ale príznak vyskytujúci sa pri viacerých systémových ochoreniach. Napriek faktu, že ED nie alarmujúca respektíve život ohrozujúca diagnóza, výrazne znižuje kvalitu života muža a jeho partnerky a má signifikantný psychosociálny dopad.

Naše centrum sa špecializuje predovšetkých na diagnostiku a liečbu ED na podklade psychogénnych; cievnych (veno-okluzívna forma) a anatomických porúch (mikropenis, induratio penis plastika – Peyroneho choroba a kongenitálna deviácia).

ED

Liečbu rozdeľujeme na medikamentóznu, minimálne invazívnu a operačnú.

1. LÍNIA

 • a) perorálneliečbe pomocou selektívnych inhibítorov fosfodiesterázy 5.typu (PDE5i) a výživových/rastlinných preparátov
 • b) vakuová pumpa
 • c) liečba rázovými vlnami
 • d) psychosexuálna terapia

2. LÍNIA

 • a)intrakavernózna liečba (liečivo/alprostadil- sa priamo aplikuje injekčne do špongiovitých telies penisu)
 • b) intrauretrálna liečba (liečivo sa aplikuje vo forme gélu priamo do močovej trubice)

3. LÍNIA

 • a) implantácia penilnej protézy
 • b) revaskularizačné operácie

4. EXPERIMENTÁLNA LIEČBA

U pacientov kde sa zistí, že ED je dôsledok zvýšeného venózneho úniku (porucha veno-okluzívneho mechanizmu, napriek normálnemu prítoku arteriálnej krvi do penisu) – kde využívame techniku sklerotizácie vény dorsalis penis s použítím Valsavovho manévra (Air block technika).

Pred výkonom sa v prípade potreby u pacienta dopĺňa CT kavernosografia.

Túto možnosť terapie možno indikovať aj u pacientov, u ktorých je medikamentózna liečba kontraindikovaná, alebo neúčinná.

LI-SWL (low intensity shock wave therapy) je európskymi odporúčaniami pre liečbu erektilnej dysfunkcie (ED) zaradená medzi prvolíniovú formu terapiu.

Účinok rázovej vlny primárne indukuje mikrotraumu buniek a zároveň podporuje v tkanivách biologické samoregeneračné procesy (neovaskularizáciu/tvorbou nového mikrovaskulárneho riečiska sa optimalizuje prítok do špongiovitých telies penisu a zároveň sa zvyšuje oxygenácia tkanív).

Avšak je dôležité si uvedomiť, že každý pacient je špecifický a preto je nevyhnutné pre každého pacienta voliť individualizovaný prístup. Na základe našich skúseností, často volíme kombináciu viacerých metód a prístupov. Nakoľko s ochorením prichádzajú pacienti veľmi často až po mesiacoch alebo rokoch trvania, nie je zriedkavým fenoménom, že psychologickú komponentu je potrebné liečiť paralelne s navrhnutou liečbou.

V našom centre Vám dokážeme sprostredkovať všetky dostupné formy terapie erektilnej dysfunkcie. Nakoľko je ED častým civilizačným príznakom a laická verejnosť považuje ED za ochorenie, sa snažíme nastaviť našu stratégiu liečby ED na multidisciplinárnom podklade.

Rázovú vlnu aplikujeme 1x týždenne (v 4 sedeniach, odporúčaná je častejšie schéma 8 sedení). Dĺžka trvania jednej aplikácie LI-SWT je 15 min, je realizovaná samozrejme ambulatnou cestou. Liečba nie je hradená poisťovňou, cena 4 sedení je 550 EUR, 8 sedení 1000 EUR.

Prístroj PiezoWave2 od firmy Richard Wolf GmbH využíva v dnešnej dobe najprepracovanejšiu technológiu s využitím lineárnej fokusácie. Na rozdiel od konkurenčných prístrojov, aplikuje rázové vlny rovnomerne na väčšiu plochu do presne definovanej hĺbky tkaniva.

Erektilná dysfunkcia (ED) na podklade žilovej insuficiencie respektíve v dôsledku nadmerného úniku krvi žilovými spojkami penisu, je častou príčinou poruchy erekcie predovšetkým u mladých mužov. Napriek dostupným vedeckým prácam, je súčasná chirurgická liečba považovaná za kontroverznú a experimentálnu v urologickej komunite. Jednoznačná prevalencia je stále neznáma, ale je vyššia ako sa v minulosti predpokladalo.

Medzi najčastejšie príznaky zaraďujeme: 1) nedostatočná erekcia pri pohlavnom styku; 2) obtiaže udržať erekciu bez neustálej manuálnej stimulácie; 3) mäkký žaluď penisu pri erekcii; 4) strata ranných erekcií; 5) straty kvality spontánnych erekcií; a neúspech liečby tradičnými metódami, ako sú medikamentózna a intrakavernózna injekčná forma terapie. Pri dlhšom trvaní príznakov sa pridružujú psychické komponenty a celková neistota pacienta so zníženou sebadôverou.

Medzi ďalšie možné príčiny zaraďujeme: a) traumu; b) - nedostatok testosterónu; c) stav po operácii prostaty a komplexných chirurgických výkonoch v oblasti malej panvy.

Daný stav kompromituje udržať erekciu v prítomnosti dostatočného množstva krvného prietoku v špongiovitých telesách penisu. Najnovšie hypotézy podporujú teóriu poruchy v spojivovom tkanive tuniky albuginea. Histologickým vyšetrením odobranej vzorky z kavernózneho tkaniva penisu, alebo tuniky sa potvrdia zmeny v štruktúre kolagénu a elastínu. Tieto zmeny môžu byť zodpovedné za vyššie uvedené príznaky.

Vo všeobecnosti Vaša liečba závisí od príčiny ED, veku, celkového zdravia a od prítomnosti pridružených ochorení.

V prvej línii sa odporúča medikamentózna liečba. V závislosti na jej účinnosti a tolerancii k lieku, sa plánuje druholíniová poprípade kombinovaná forma terapie. U niektorých pacientov možno odporučiť mikrovaskulárny chirurgický výkon. Zákrok sa vykonáva s cieľom zlepšiť udržanie krvi v penise (v kavernóznych/ špongiovitých telesách) a zároveň zamedziť nadmernému odtoku, čo následne zlepšuje charakter erekcie pacienta. Pre tích, ktorí nereagujú na žiadnu formu intervencie, je indikovaná implantácia penilnej protézy.

Let’s start
working
together!
peter weibl picture

Ako sa môžete objednať?
pweibl@yahoo.com

Private office Korneuburg
Bisamberger Str. 14/ 3.Stock / Tür 14
2100 Korneuburg
+43 (0) 664 950 36 98

divider

Uroclinic s.r.o.,
Partizánska 2, Palisady, Bratislava
+421 (0) 905 690 111

weibl peter